Potěšující výsledky Velké mokřadní soutěže
25. 7. 2021
Obnovené prameniště na Šumavě v soutěži Adapterra
12. 8. 2021

Zelený pás Česko-Bavorsko: Přeshraniční ekologická síť a střevlík menetriesův

Střevlík menetriesův (Carabus menetriesi pacholei) je takzvaným „prioritním druhem“ podle směrnice EU k síti chráněných území Natura 2000. Tyto druhy jsou v celé Evropě silně ohroženy a členské státy EU mají zvláštní odpovědnost za jejich ochranu. Jeho stanovištěm jsou horská vrchoviště a přechodová rašeliniště, jenž jsou rovněž prioritními stanovišti, a proto si podle práva EU zaslouží zvláštní ochranu.

V létě 2020 byl na lokalitě projektu LIFE for MIRES spravované partnerem BUND Bavaria zahájen monitoring tohoto vzácného střevlíka. Ve spolupráci s Bavorským státním lesnickým institutem (LWF) a po schválení odpovědnými orgány ochrany přírody byl v červenci a srpnu k vyhledání druhu použit propracovaný a šetrný postup. V roce 2021 byl na ploše skutečně nalezen! Vzhledem k tomu, že lokalita byla obnovena teprve nedávno, jde o velmi rychlý úspěch. To lze vysvětlit skutečností, že tato oblast ještě před opatřením obsahovala téměř přirozené rašelinné lesy s velkou pokryvností rašeliníku, a že v okolí jsou větší a neporušená rašeliniště.

Střevlík menetriesův potřebuje k životu řídké až polootevřené a vlhké oblasti, jako například „Spirkenfilze“ (téměř přirozené, řídce zalesněné lesy borovice blatky, typické pro Bavorsko a Českou republiku). Rašeliništní komplexy o rozloze menší než 20 hektarů jsou druhem jen stěží kolonizovány. To naznačuje, že prokázaný výskyt těží ze stávajících přeshraničních komplexů rašelinišť podél Zeleného pásu, zejména z velkých rašelinných oblastí na české straně a nízkého stupně fragmentace krajiny. Odvodnění rašelinišť a následná výsadba hustých smrkových kultur, které zcela zastiňují stanoviště a navíc odčerpávají další vodu z půdy, narušily habitat střevlíka menetriesova na velkých plochách. Díky projektu jsou takové oblasti prořezány a znovu zamokřeny. Revitalizační opatření realizovaná na obou stranách hranice v projektu LIFE for MIRES podporují přeshraniční propojení stanovišť tohoto a mnoha dalších druhů závislých na rašeliništích.