Očekávané přínosy

Projekt je zaměřen v prvé řadě na zlepšení přírodního stavu mokřadů a rašelinišť a na celkovou nápravu vodního režimu v krajině. Jeho velká část je věnována také osvětě a zvýšení informovanosti veřejnosti o významu mokřadů pro krajinu a pro zmírnění dopadů probíhající klimatické změny a výkyvů počasí (zejména extrémních období sucha). Projekt rovněž významně přispěje ke zvýšení povědomí veřejnosti o soustavě chráněných území Natura 2000 a významu unijního dotačního programu LIFE jako nástroje financujícího ochranu jejich přírodních hodnot.

Mezi hlavní očekávané výstupy projektu v oblasti přímé ochrany a obnovy mokřadů v terénu patří zejména:

 • Revitalizace 1672 ha odvodněných rašelinišť a mokřadů, z čehož prioritní habitaty soustavy Natura 2000, jako jsou např. aktivní vrchoviště a rašelinné lesy, tvoří 894 ha
 • Obnova průmyslově těženého rašeliniště Vlčí jámy na ploše 17 ha
 • Zlepšení biotopů pro tetřívka na ploše 152 ha a obnova fungujícího vodního režimu v krajině na ploše 427 ha
 • Na bavorské straně bude zajištěna ochrana a revitalizace drobných mokřadů a rašelinišť v okolí sídel, a to na ploše 21 ha
 • Během realizace projektu bude zablokováno více než 80 km odvodňovacích kanálů a obnoveno cca 13 km drobných horských potoků


Dále se očekává, že uvedená opatření pomohou snížit emise CO2 z odvodněných rašelinišť o cca 125 t/rok a celkově se zvýší objem vody akumulované v mokřadech o cca 170 000 m3.


Revitalizované lokality budou podrobně sledovány s cílem vyhodnotit úspěšnost revitalizačních opatření. Důležitým přínosem projektu tak budou i výsledky monitoringu, který ukáže, jak mokřady reagují na prováděná opatření a nakolik jsou tato opatření efektivní.

Prstnatec májový

 • V rámci projektu bude vydána odborná publikace (technický manuál) shrnující podrobnou metodiku a technologii prováděných opatření a také konkrétní kvantifikaci revitalizačního efektu na mokřadní a rašelinné biotopy. Bude hodnocen vliv prováděných opatření na zvýšení hladiny podzemní vody, celkové zadržení/retenci vody v krajině, kvalitu vody, zmírnění teplotních extrémů a přehřívání krajiny či druhovou rozmanitost.
 • Tato publikace i další zkušenosti získané řešením projektu mohou být využity dalšími řešitelskými týmy při revitalizacích jinde v ČR nebo v zahraničí, dále mohou být využity dalšími organizacemi či subjekty pro stanovení optimálního managementu a ochrany mokřadů a rašelinišť.
 • S využitím výsledků monitoringu bude sestaven seznam indikátorů či symptomů, které ukazují na závažné degradační změny v prioritních habitatech a které mohou být využity při volbě a stanovení způsobu revitalizace.
 • V rámci projektu budou uspořádány dvě odborné konference cílené na sdílení zkušeností v oblasti technologie revitalizací a také monitoringu mokřadů a rašelinišť a vyhodnocení revitalizačního efektu.

Velký přínos projektu je očekáván v oblasti osvěty a spolupráce s veřejností. Projekt zahrnuje množství aktivit, které dokonce počítají s přímým zapojením veřejnosti do ochrany mokřadů.

Mezi hlavní očekávané výstupy této oblasti projektu patří:

 • Přímé zapojení veřejnosti do záchrany rašelinišť formou dobrovolnických „Dnů pro rašeliniště“ – plánováno je kolem 50ti dobrovolnických akcí
 • Ucelený výukový program pro školy zaměřený na vodu a mokřady včetně obrazové učebnice a dalších didaktických materiálů a akcí pro žáky i učitele (velká mokřadní soutěž, výuka v terénu, exkurze pro studenty, školení učitelů pro výuku o mokřadech, apod.)

  Dobrovolníci na tzv. Dnech pro rašeliniště

 • Populárně naučný film o vodě, mokřadech a revitalizacích
 • Obrazová a fotografická kniha „Voda ztracená a vrácená“ pro laiky pojednávající o vodě, o šumavských mokřadech a rašeliništích a jejich obnově
 • Ucelený program pro návštěvníky i místní obyvatele na obou stranách hranice zaměřený na vodu v krajině a mokřady zahrnující přednášky, veřejné diskuse, exkurze, informační materiály, apod.
 • Bude se konat také přeshraniční LIFE for MIRES-Green Belt setkání pro místní obyvatele a představitele obcí na téma vody a ochrany přírody na obou stranách hranice

Další přínosy projektu:

 • Prohloubení přeshraniční spolupráce s bavorskými partnery (NP Bavorský les, BUND Naturschutz in Bayern)
 • Zpřístupnění poznatků a technologií revitalizace vodního režimu i pro další subjekty mimo ochranářskou sféru (obce, správci povodí, neziskové organizace, apod.)
 • Prohloubení mezinárodní spolupráce se skupinami a institucemi zabývajícími se stejnou problematikou
 • Přímé naplnění bodů národních strategií na ochranu přírody: Státní politika životního prostředí České republiky 2012 – 2020; Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR
 • Ekonomický přínos pro region (lokální zakázky – dřevo, předzpracování materiálu, lehká technika, možnost zapojení se do veřejných zakázek na projektové dokumentace i realizaci, dlouhodobé ubytování pracovních týmů – využití místních ubytovacích kapacit, nové destinace i programy pro návštěvníky, atraktivita území pro turistické využití)