Národní park Šumava společně s Bavorským lesem a přilehlým okolím jsou významným územím centrální Evropy s podstatným plošným zastoupením rašeliništních a mokřadních biotopů. Celé území je bohaté na prioritní rašeliništní habitaty a představuje důležitý prvek evropské sítě Natura 2000. Značná část mokřadů na české straně Šumavy (více než 50 %) byla však v minulosti negativně ovlivněna systematickým odvodňováním krajiny a průmyslovou těžbou rašeliny. Tím byla poškozena hydrologie místní krajiny, snížena schopnost zadržet vodu a nabourána ekologická stabilita rašelinišť. Jako výsledek můžeme pozorovat nižší druhovou rozmanitost a postupující efekty klimatické změny (dopady extrémních period sucha a povodní).

Cílem tohoto projektu je zlepšení přírodního stavu poškozených rašelinišť i dalších mokřadů a obnova přírodního vodního režimu na ploše 2059 ha. Opatření v terénu budou prováděna na obou stranách hranice a zahrnují mimo jiné i zablokování a zasypání kolem 80 km odvodňovacích kanálů a obnovu 13 km přírodních potůčků. Projekt zahrnuje i velké množství aktivit pro veřejnost, jejichž cílem je informovat lidi z regionu i návštěvníky a zvýšit povědomí o významu mokřadů pro krajinu a její obyvatele.

Dalšími cíli jsou:

– Inovace v oblasti monitoringu vlivu revitalizací na kvalitu vody, odtokové poměry, vegetaci, hladinu vody a půdní vlhkost

– Vývoj metody monitoringu možného vlivu revitalizací při zmírňování klimatické změny

– Přímé zapojení veřejnosti do obnovy rašelinišť a vývoj demonstračních objektů revitalizovaných v blízkosti lidských sídel

– Sdílení a prezentace know-how a zkušeností získaných při obnově rašelinišť a hydrologie krajiny