Správa Národního parku Šumava

Hlavní řešitel projektu

Česká republika


Národní park Šumava byl založen roku 1991. Na základě dříve pořízených dat a postupného monitoringu území bylo zjištěno, že téměř dvě třetiny šumavských rašelinišť, podmáčených luk, říčních niv a dalších mokřadů byly odvodněny a biologická hodnota území je tak významně ohrožena.

Během devadesátých let 20. století zde začaly vznikat první myšlenky směřující k revitalizaci těchto vzácných stanovišť a tím pádem k obnovení přírodních procesů, které vytváří životní prostor mnoha ohrožených, často reliktních druhů rostlin i živočichů.

V roce 1999 se myšlenky přetavily v praxi a začaly práce na znovuzavodnění prvního rašeliniště. Od té doby zde bylo v rámci „Programu revitalizace šumavských rašelinišť a mokřadů“ obnoveno kolem 700 hektarů odvodněných ploch a 5 km potoků, které byly v minulosti narovnány a zahloubeny.

Projekt LIFE for MIRES je velikým krokem Správy Národního parku Šumava, který celý proces obnovy významně urychlí.

 


Národní park Bavorský les

Partner projektu

Bavorsko


Národní park Bavorský les byl vyhlášen roku 1970 jako první v Německu. Hlavním cílem je ochrana přírodních společenství skrze ochranu přírodních procesů v souladu s mezinárodními standardy. Organizace stabilně a dlouhodobě spolupracuje s NP Šumava, což se v současné době projevuje nárůstem počtu přeshraničních projektů.

Důvodem zapojení NP Bavorský les do projektu LIFE for MIRES je hydrologická spojitost obou sousedících projektových území. Instituce bude zodpovědná za komunikaci s veřejností a místními obyvateli na bavorské straně Šumavy. Tento typ spolupráce se dlouhodobě osvědčil, pomohl předejít možným konfliktům a docílit pochopení všech dotčených stran.

 


BUND Naturschutz in Bayern, e.V.

Partner projektu

Bavorsko


Bavorská větev organizace BUND (Friends of the Earth Germany) je nejstarší a největší asociací ochrany přírody v Německu, založená již v roce 1913. V současnosti čítá více než 200 tisíc členů v 76ti regionálních skupinách. Důležitou složkou je také mládežnická organizace JungenBN. BN podniká širokou škálu aktivit od ochrany přírody a krajiny, ochrany druhů a habitatů, životního prostředí, až po environmentální vzdělávání a eko-turismus. Mimo jiné se zabývá výkupem pozemků a jejich následným managementem.

Role BN v projektu LIFE for MIRES spočívá v komunikaci s veřejností a médii, za tímto účelem bude pořádán přeshraniční festival LIFE-Green Belt v Novém Údolí. Dále je v plánu výkup čtyř pozemků v okolí Haidmühle a Philippsreutu na bavorské straně Šumavy, kde bude provedena revitalizace cenných lokalit v blízkosti lidských sídel.

BUND Naturschutz je také jedním z hlavních partnerů projektu European Green Belt a aktivity v projektu LIFE for MIRES propaguje jako zásadní přispění k zachování tzv. Zeleného pásu Evropy. Ten je považován za ekologický koridor vinoucí se kontinentem a iniciativa podporuje mezinárodní spolupráci a udržitelný regionální rozvoj.

 


Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Partner projektu

Česká republika


Přírodovědecká fakulta JČU je svou výzkumnou činností zapojena v oblasti ochrany rašeliništních biotopů již mnoho let. Disponuje kvalitním zázemím a vybavením pro chemické a mikrobiální analýzy půdních, vodních a plynných vzorků a vyhodnocování naměřených dat, dále pak prostory vhodnými k pořádání akcí pro veřejnost a akademickou obec. Zaměstnanci a pedagogové Přírodovědecké fakulty dlouhodobě spolupracují s kolegy z NP Šumava, na jehož území již proběhlo nebo probíhá vícero výzkumných projektů včetně mnoha studentských diplomových či disertačních prací.

Kolegové z Katedry biologie ekosystémů jsou v projektu LIFE for MIRES pověřeni analýzou vlivu revitalizačních opatření na půdní vlastnosti a půdní procesy a na lokální mikroklima na několika vybraných lokalitách. Odborné konference věnované tématu revitalizace mokřadů v horských oblastech budou organizovány též na půdě JČU.