Po slavnostním zahájení projektu
2. 11. 2018
2. února – Světový den mokřadů
5. 2. 2019
Stav realizace projektu k lednu 2019

Díky nasbíraným datům se mohla na konci roku 2018 vypsat výběrová řízení pro tvorbu projektových dokumentací. Ty budou postupně zpracovávány od letošního jara až do roku 2020. Následně budou vyřizována všechna potřebná povolení , a předpokládáme, že na podzim letošního roku se budeme moci již pustit do revitalizace prvních lokalit. Rovněž veřejná soutěž na subdodavatele, kteří budou revitalizace provádět, je v plném běhu.

Dále byla zpracována metodika sledování revitalizovaných lokalit tak, abychom mohli vyhodnotit úspěšnost prováděných revitalizačních zásahů. Byly stanoveny profily pro monitoring odtokových poměrů a kvality vody. Ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou byly vytyčeny plochy pro sledování půdních vlastností a lokality pro sledování chladícího efektu obnovených mokřadů. Protože pro srovnání efektu je třeba sledovat lokality ještě před revitalizací, byly první vzorky půdy i vody pro stanovení chemického složení již odebrány.

V oblasti komunikace s veřejností se také realizovala řada aktivit. Uspořádali jsme slavnostní zahájení projektu za účasti německých kolegů, představitelů MŽP, lokálních institucí, novinářů a dalších hostů. Bezprostředně po oficiálním setkání následoval press trip na lokalitě Rybárny u Modravy, kde jsme médiím představili náplň a smysl projektu. V průběhu několika dalších dní dostalo naše téma významný prostor v předních médiích, ať už formou reportáží, nebo rozhovorů.

V říjnu 2018 jsme uspořádali první z dobrovolnických akcí s názvem „Lidé pro rašeliniště“ na Soumarském rašeliništi, kde v minulosti probíhala průmyslová těžba. Zúčastnilo se 15 nadšených pomocníků, mezi nimiž bylo i několik dětí. Povedlo se nám úspěšně zablokovat část odvodňovacího kanálu a odpoledne jsme se se všemi účastníky vydali na poutavou exkurzi do Vltavského luhu.
Již několik týdnů intenzivně pracujeme na samostatných webových stránkách projektu a prvních informačních materiálech zaměřených nejen na vlastní projekt, ale také na vodní režim krajiny a roli rašelinišť a dalších mokřadů při zabraňování rychlého odtoku vody z krajiny. Společně s partnery jsou připravovány informační panely a tištěné letáky pro návštěvníky regionu i místní obyvatele.

Koncem loňského roku také odstartovaly přípravy učebnice a pracovního sešitu o mokřadech, které budou sloužit jako podklad výukového programu pro žáky základních a středních škol.