Dobrovolníci pracovali na Kepelském Zhůří
22. 7. 2019
Den pro rašeliniště na Cikánské slati
9. 8. 2019

Provádíme první projektová opatření vedoucí ke zlepšení biotopu pro tetřívka

V polovině července bylo zahájeno sečení na projektové lokalitě Dobrovodské louky. Hlavním cílem je zlepšení biotopu ohroženého druhu tetřívka obecného, který otevřené plochy na loukách pod Dobrou využívá jako tokaniště. Seč na vlhkých a delší bodu ladem ponechaných loukách bude provedena šetrně pomocí křovinořezu. Všechna posečená hmota bude z lokality odstraněna – bude využita jako seno nebo zkompostována. V letošním roce bude v rámci projektu posečeno více než 8 ha vlhkých a podmáčených luk. Kromě Dobrodvodských luk se toto opatření týká lokalit Nové Údolí, Raškov a Novosvětské slatě.

Struktura naší krajiny prošla za poslední desetiletí výraznou změnou. Tetřívek obecný je v celé České republice ohrožen ztrátou životního prostoru, ale mimo to rovněž intenzivnější automobilovou dopravou, turistickou aktivitou a zastavováním území v blízkosti tradičních stávanišť využívaných tímto druhem.

Vzhledem ke stálému zmenšování populace tetřívků vyskytujících se na Šumavě naopak narůstá potřeba ochrany jejich habitatu. Tím je pestrá mozaika rašelinišť a vlhkých luk, které však byly v minulosti odvodňovány a v důsledku toho zarůstají dřevinami a keři. Kromě přehrazování odvodňovacích kanálů za účelem zvýšení hladiny podzemní vody na původní úroveň bude dalším opatřením prováděným v projektu výřez náletových dřevin a dříve zmíněné sečení vlhkých luk.