3. setkání partnerů projektu
17. 3. 2019
O projektu v bavorském časopise ANLiegen Natur
6. 5. 2019
Vývoj projektu

V současné době je téměř hotové terénní mapování projektových lokalit, které provádí naši garanti revitalizací. Velmi detailně prošli plochy určené k revitalizaci a pečlivě zaznamenali aktuální stav hydrologické sítě včetně odvodnění, a také míru poškození biotopů a místních populací vzácných a ohrožených druhů. Zaměřili přitom veškeré odvodňovací kanály i regulované potoky a zaznamenali jejich technický stav a rozměry, které jsou důležitým podkladem pro zpracování projektových dokumentací. Celkem je v současné době zdokumentováno 42 lokalit z celkových 43 (98 % mapování je hotovo) a jsou zpracovány Plány revitalizačních opatření pro 31 lokalit (72 % je hotovo).

Přípravy podkladů pro projektové dokumentace

V návaznosti na zpracování plánů revitalizace byly postupně vyhlašovány veřejné zakázky pro subdodavatelské zpracování podrobných technických dokumentací. Celkem jsou v současné době vysoutěženi dodavatelé pro 28 projektových dokumentací a práce na jejich zhotovení byly zahájeny.

Dále byla zpracována podrobná metodika monitoringu revitalizovaných lokalit tak, abychom mohli vyhodnotit úspěšnost prováděných revitalizačních zásahů. Byly stanoveny profily pro monitoring odtokových poměrů a kvality vody. Ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou byly vytyčeny plochy pro sledování půdních vlastností a lokality pro sledování chladícího efektu obnovených mokřadů. Protože pro srovnání efektu je třeba sledovat lokality ještě před revitalizací, byly první vzorky půdy i vody pro stanovení chemického složení již odebrány a analyzovány.

V oblasti komunikace s veřejností se také realizovala řada aktivit. Uspořádali jsme slavnostní zahájení projektu za účasti německých kolegů, představitelů MŽP, lokálních institucí, novinářů a dalších hostů. Bezprostředně po oficiálním setkání následoval press trip na lokalitě Rybárny u Modravy, kde jsme zástupcům médií představili náplň a smysl projektu. V průběhu několika dalších dní dostalo naše téma významný prostor v předních médiích, ať už formou reportáží, nebo rozhovorů.

Podařilo se nám spustit webové stránky projektu a vytvořit první informační letáky pro veřejnost zaměřené nejen na vlastní projekt, ale také na vodní režim krajiny a roli rašelinišť a dalších mokřadů při zabraňování rychlého odtoku vody z krajiny.

Společně s partnery byly zhotoveny informační panely a tištěné materiály se základními informacemi o projektu.

Intenzivně také pracujeme na přípravě učebnice a pracovního sešitu o mokřadech, které budou sloužit jako podklad výukového programu pro žáky základních a středních škol.

Pro letošní rok byla naplánována řada akcí pro veřejnost, které jsou zaměřeny na mokřady a jejich ochranu, včetně populárních Dnů pro rašeliniště. Kalendář akcí najdete na tomto webu v horní liště. Přihlášení je možné prostřednictvím e-mailu uvedeného u každé akce.