Obnova pramenišť u bývalé osady Vchynice-Tetov
Rozloha: 21 ha
Nadm. výška: 1 000 m n. m.
Délka odvodňovacích kanálů: 4 300 m
Umístění: Východní svah Adamovy hory, jež se sklání směrem k řece Vydře. Přímo nad turistickou cestou Modrava – Rokyta.
Popis stanoviště: Jedná se především o silně podmáčené rašelinné louky a rašelinné březiny, či smrčiny. Na této lokalitě nalezneme spousty pramenišť s charakteristickou mokřadní vegetací. Bohužel tato stanoviště jsou značně poškozená sítí velmi hlubokých odvodňovacích rýh. Navíc se zde nachází i podzemní drenážní systém.
Co je problém: Původní potočiště se na lokalitě již v podstatě nenachází. Vše bylo narovnáno a svedeno do velmi hlubokých příkopů. Některé úseky koryt jsou dokonce vyloženy betonovými panely k dosažení co nejrychlejšího odtoku. Většina pramenišť byla proťata odvodňovacími kanály, to vše negativně ovlivňuje vzácná mokřadní společenstva.
Cíl revitalizace: Zadržet vodu v povodí co nejdelší dobu, tak jak by tomu bylo v přirozené podobě před odvodněním. Dále je třeba zvýšit hladinu podzemní vody a odtok vody navrátit do mělkých a meandrujících koryt.
Jaké je řešení: Přehradit kanály, zadržet vodu v prameništích, vrátit potoky do svých původních koryt. To vše napomůže ke zpomalení odtoku a ke znovuzavodnění mokřadních stanovišť.