Jak probíhá revitalizace rašelinného lesa u Borových Lad?
Rozloha: 42 ha
Nadm. výška: 990 m n. m.
Délka odvodňovacích kanálů: 9 365 m
Umístění: Lokalita se nachází po obou stranách cesty mezi Borovými lady a Knížecími pláněmi.
Popis stanoviště: Velmi hustá síť odvodňovacích kanálů, jež neúprosně odvádí vodu a brání tím procesu rašelinění. Také je zde několik silně regulovaných a napřímených koryt vodních toků, což brání jejich přirozenému rozlivu vody do krajiny.
Co je problém: Lesní rašeliniště i rašelinné a mokřadní louky jsou odvodněny sítí kanálů o celkové délce téměř 10 km.
Cíl revitalizace: Zpomalit odtok vody z lokality a zadržet co nejvíce vody v půdě tak, aby les měl dostatek vody pro rašeliníky a další vlhkomilné organismy. Dalším cílem je vrátit vodu zpět z regulovaných koryt do mělkých a meandrujících potočišť.
Jaké je řešení: Jako v řadě dalších stanovišť zejména přehrazováním odvodňovacích kanálů a vytvořením mělkých rozvolněných potočišť.