Obnova podmáčených luk a rašelinišť u Borových Lad
Rozloha: 51 ha
Nadm. výška: 930 m n. m.
Délka odvodňovacích kanálů: 10 700 m
Umístění: Lokalita se nachází ve střední části Národního parku Šumava, při jeho západním vnitrozemském okraji. Rozkládá se v širokém údolí Vydřího potoka pod osadou Nový Svět severně od Borových Lad a Chalupské slati.
Popis stanoviště: Území je pestrou mozaikou rašelinišť, luk a ploch zarůstajících náletovými dřevinami, která je domovem mnoha vzácných druhů rostlin a živočichů. Území je velmi významné jako hnízdiště tetřívka obecného. Hojně se zde vyskytuje také bobr evropský, jehož přítomnost dokládá velké množství hrází a dalších pobytových stop podél Vydřího potoka. V jižní části se nachází menší vrchoviště narušená borkováním rašeliny a odvodněním. Zachovaly se zde porosty kleče i odlesněné partie s dominantními keříčky. Ve vyhloubených zvodnělých sníženinách se vyvinula přechodová rašeliniště s dominantní ostřicí zobánkatou, ojediněle jsou zastoupeny i druhově bohatší porosty s výskytem vzácných druhů jako suchopýrek alpský nebo ostřice dvoudomá. Významná část původního vrchoviště je dnes zarostlá rašelinným borem. Pro území je velmi typický velký podíl sukcesních porostů, zejména rašelinných březin, které území dodávají charakteristický ráz a kde roste početná populace vzácné orchideje korálice trojklanné. V severní části jsou více zastoupeny luční porosty. Díky odlesnění a tradičnímu hospodaření se zde vyvinula mozaika rašelinných luk, přechodových rašelinišť, vlhkých pcháčových luk a smilkových trávníků. Část porostů je pravidelně kosena.
Co je problém: Vodní režim lokality byl narušen povrchovým odvodněním a borkováním rašeliny. Hustá síť odvodňovacích kanálů byla v minulosti vybudována v lučních porostech i na obvodu vrchovišť. Přestože se z větší části jedná o mělké zarůstající kanály, stále dochází k nežádoucímu odvodnění, které způsobuje degradaci rašelinných biotopů a urychluje jejich zarůstání dřevinami. Mizí tak otevřené plochy, které jsou nezbytnou součástí biotopu silně ohroženého tetřívka obecného.
Cíl revitalizace: Plánovaná opatření jsou zaměřena především na podporu ohroženého tetřívka obecného. Kromě zlepšení stavu mokřadních biotopů je důležité zachování pestré mozaiky s otevřenými plochami.
Jaké je řešení: Základem je náprava narušeného vodního režimu. Odvodňovací kanály budou zablokovány pomocí dřevěných přepážek a následně zasypány. Drobné vodní toky se pokusíme navrátit do jejich původních mělkých koryt. Dalším opatřením, které by mělo prospět tetřívkovi, jsou prořezávky náletových dřevin a obnovení seče na vlhkých loukách. Prořezávky budou provedeny na třech plochách o celkové velikosti asi dva hektary. Cílem je vytvoření otevřených ploch s pokryvností dřevin do 10 – 25 %. Materiál z prořezávek bude využit na výrobu hatí a vyplnění zahrazených odvodňovacích kanálů.